Informacje o ochronie danych dla wszystkich wnioskodawców!

Twoja aplikacja zawiera dane osobowe (np. imiona i nazwiska, daty urodzenia, certyfikaty itp.), które przekazujesz nam w celu dalszego przetwarzania. Uznajemy to za zgodę na przetwarzanie tych danych. Dane będą wykorzystywane w następujący sposób:

  • Przesłanie dokumentów aplikacyjnych do właściwego kierownika danego działu.
  • Przegląd dokumentów przez odpowiedzialną osobę.
  • Dane są tutaj chronione przed dostępem/wglądem osób nieupoważnionych. Osoby postronne nie będą informowane o treści wniosku.
  • Po zakończeniu procesu aplikacyjnego dane są przekazywane do działu płac i tam przetwarzane zgodnie z instrukcjami - informacje o ochronie danych są wówczas również zawarte w umowie o pracę.

 

W przypadku odrzucenia dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy - na wypadek jakichkolwiek pytań/niezgodności, a następnie zostaną usunięte.

  • Użytkownik może w każdej chwili otrzymać informacje na temat wykorzystania przechowywanych danych. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać poprawienia swoich danych i ma prawo do ich usunięcia (należy przestrzegać ustawowych okresów przechowywania). Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych (art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO).
  • Użytkownik może również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych.
  • Zasadniczo użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  • Żadne dane nie są przekazywane do UE ani krajów trzecich.
  • Zastosowanie mają wszystkie postanowienia RODO i BDSG - nawet jeśli nie są one tutaj wymienione osobno.

 

Borgholzhausen, 14.12.2022 r.

Sylvia Düpmann
Inspektor ochrony danych